Do you have a question about our products? Let us know!Give us a call

Terms & conditions

 1. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 2. In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de verkoopwaarde van de bestelling.
 3. De levertermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
 4. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers. De Bewaring van de goederen in afwachting van de levering geschiedt op risico van de koper.
 5. De goederen blijven de volle eigendom van de verkoper tot op het moment van de gehele betaling van de prijs en toebehoren. Het risico gaat echter over op de koper vanaf de levering. Dit beding is essentieel en verzaking eraan wordt niet vermoed. De verkoper kan overgaan tot het terug in bezit nemen van de goederen. De contractant zal hiertoe geen enkele weerstand bieden en toegang verlenen.
 6. Behoudens schriftelijk andersluidend beding zijn onze facturen betaalbaar te Zonnegem en zulks steeds contant; er zal wanbetaling zijn zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is.
 7. In geval van wanbetaling zal een vertragingsintrest in rekening worden gebracht van 1% per begonnen maand. Vanaf de 30e dag van de wanbetaling zal bovendien, tot dekking van alle andere uitgaven en schade dan deze spruitend uit de enkele vertraging van de betaling, een forfaitaire schadevergoding verschuldigd zijn van 1,5% van het schuldig gebleven bedrag, met minimum van 100 Euro. Intrest en schadevergoeding zullen eisbaar zijn zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 8. Niet-betaling of gedeeltelijke betaling van onze facturen geeft ons het recht om de overeenkomst als geschorst te beschouwen en elke verdere tussenkomst of herstelling te weigeren, zelfs binnen de bedongen garantieperiode. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van de rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 9. Klachten die slaan op eventuele niet-conformiteit van onze levering en/of de eventuele zichtbare gebreken, moeten ons aangetekend gemeld worden binnen de vijf dagen na de levering; deze slaande op eventuele onzichtbare gebreken binnen de vijf dagen na hun ontdekking. Behoudens het geval van kwaad opzet zullen wij nooit tot iets meer dan herstelling en/of vervanging van de gebrekkige koopwaar kunnen gehouden zijn.
 10. Voor alle geschillen, ook in geval van kortgeding of oproeping in vrijwaring, zullen uitsluitend de rechtbanken of afdelingen ervan van Aalst territoriaal bevoegd zijn.
 11. Het eventueel accepteren van wisselbrieven of orderbriefjes zal geenszins als novatie kunnen aangezien worden, zodat alle hierboven bedongen bepalingen onverminderd van kracht zullen blijven.
 12. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.